Buradasınız: Anasayfa > Kurumsal > Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Bildirimi

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ 
 
            Set İnsan Kaynakları ve Danışmanlık & Set Yönetim ve Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; şirketlerimiz veri sorumluları olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, iş başvurusu yapan adaylarımız, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Set İnsan Kaynakları ve Danışmanlık & Set Yönetim ve Danışmanlık tarafından işlenen tüm kişisel verileri bu politika kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.


a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Limited Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden ve 573125 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı, İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi C1 Blok D:10, 34710 Kozyatağı / İstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan Set Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi  ünvanlı şirketimiz (Şirket) ve 573821 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı, İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi C1 Blok D:10, 34710 Kozyatağı / İstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan Set İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Limited Şirketi  ünvanlı şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
b) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Gurup şirketlerimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketlerimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla mobil uygulama veya internet sayfamızı kullandığınızda, şirketlerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketlerimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,  Şirketlerimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3.şahısların hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlerimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,  Şirketlerimizin müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketlerimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 c) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketlerimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3. kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketlerimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketlerimiz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz şirketlerimize ait işyerlerinde/çalışma alanlarında tam bir güvenlik sağlanması amacıyla da toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi C1 Blok D:10, 34710 Kozyatağı / İstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan Set Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi  ünvanlı şirketimize veya, İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi C1 Blok D:10, 34710 Kozyatağı / İstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan Set Set İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Limited Şirketi  ünvanlı şirketimize yazılı olarak bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletmeniz durumunda şirketlerimiz talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketlerimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin; 

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır, 

- 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz, başvurucuların 3. Kişiler adına yaptıkları başvurular için özel vekaletnameleri İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi C1 Blok D:10, 34710 Kozyatağı / İstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan Set Yönetim ve Danışmanlık Limited Şirketi  ünvanlı şirketimize veya, İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi C1 Blok D:10, 34710 Kozyatağı / İstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan Set Set İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Limited Şirketi  ünvanlı şirketimize yazılı olarak bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletebilirsiniz. 
Şirketlerimiz, talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 
Saygılarımızla

SET İnsan Kaynakları ve SET Yönetim Danışmanlık Ltd. Şirketleri